121-1212399_paperclip-png-download-paper-clip-png-transparent

Szentesi Zoltán

PhD
Földtudományok doktora

Szentesi Zoltán

PhD
Földtudományok doktora

Elérhetőség

Munkahely postai címe/Postal address: Magyar Természettudományi Múzeum, 1431 Budapest Pf. 137
Telefonszám/Phone: +36 1 201075/2310 mellék, fax
e-mail: szentesi.zoltan@nhmus.hu

Fő kutatási témák

– Mezozoos kétéltűek vizsgálata taxonómiai, funkcionális anatómiai, paleoökológia és paleobiogeográfiai szempontból/Study of Mesozoic amphibians in taxonomic, functional anatomic, paleoecological and paleo-biogeographical aspects
– Mecseki pannon óriásszalamandra leletek vizsgálata/Study of Pannonian giant salamander remains from the Mecsek Hills
– Magyarországi plio-pleisztocén herpetofaunák vizsgálata/Study of Pliocene-Pleistocene herpetofaunas of Hungary

Végzettség

2008 – okleveles geológus (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest)/geologist (Eötvös University, Budapest)
2003 – érettségi (Dolgozók Középiskolája, Tiszalök)/graduation (Worker’s School at Tiszalök)
1985 – autószerelő (110. számú Szakmunkásképző Intézet, Nyíregyháza)/car mechanic (110. Vocational Training Institute, Nyíregyháza)

Tudományos fokozat

2013 – Ph.D. (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest); értekezés címe: Az iharkúti késő-kréta fauna vizsgálata taxonómiai, funkcionális anatómiai, paleoökológiai és paleobiogeográfiai szempontból/PhD (Eötvös University, Budapest) Thesis: Essay of the Iharkutian Late Cretaceous amphibian fauna from taxonomical, functional anatomical, palaeoecological and palaeogeographical aspects

Munkahelyek

2013 –
Magyar Természettudományi Múzeum/Hungarian Natural History Museum
munkakör/position: muzeológus/museologist

2012-2013
MTA-MTM-ELTE Paleontológiai Kutatócsoport/ MTA-MTM-ELTE Research group for Paleontology
munkakör/position: tudományos segédmunkatárs/Research Assisstant

2012
ELTE TTK FFI, Őslénytani tanszék (TÁMOP 4.2.2. pályázat)/Department of Paleontology, Eötvös University (Grant TÁMOP 4.2.2.)
munkakör/position: tudományos segédmunkatárs/Research Assisstant

2011-2012
MTA-MTM Paleontológiai Kutatócsoport/ MTA-MTM Research group for Paleontology
munkakör/position: tudományos segédmunkatárs/Research Assisstant

1996-2003
Szepesi Építő Kft./ Szepesi Building Ltd.
munkakör/position: üvegező/glazier

1989-1995
Tiszalök
munkakör/position: magángazdálkodó/farmer

1985-1989
Tiszalöki Állami Gazdaság/State Farm, Tiszalök
munkakör/position: autószerelő/car mechanic

Kutatási projektek

2013 – 2016 (résztvevő/participant)
OTKA K 104506 (“Magyarország legjelentősebb középső-pleisztocén szárazföldi lelőhelyének (Somssich-hegy 2, Villány) taxonómiai, tafonómiai, paleoökológiai és rétegtani vizsgálata”/
”Taxonomical, taphonomical, paleoecological and stratigraphical investigations of the most important Middle Pleistocene terrestrial site (Somssich-hegy 2, Villány) in Hungary”)

2011 – 2015 (résztvevő/participant)
OTKA NF 84193 („Egy szárazföldi refúgium a késő-kréta nyugat-tethysi szigetvilágban: paleobiológiai és biogeográfiai vizsgálatok az iharkúti gerinces faunán és annak összehasonlítása más gerinces faunákkal”/” A continental refugium in the Late Cretaceous western Tethyan archipelago: paleobiological and biogeographical study of the Iharkút vertebrate fauna and its comparison with other European faunas)

Elismerések díjak

2008. – 11. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés, „Legjobb Diákelőadás” I. díj/”The Best Student Presentation” 1st prize on 11th Conference of Hungarian Paleontologists
2008. – Eötvös-napi TDK bemutatkozó előadás/Introductory Lecture (Sicientific Students) on Eötvös Day
2008. – XXXIX. Ifjú Szakemberek Ankétja – előadás kategória III. díj/ 3rd prize on 39th Questionnairre of Young Professionals
2007. ELTE-TTK Kari geológus TDK – I. díj/1st prize on Scientific Student Lectures of Geologists at Eötvös University
2006. – ELTE-TTK Kari geológus TDK – II. díj/ 2nd prize on Scientific Student Lectures of Geologists at Eötvös University
2006. – 9. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés, – „Legjobb Diákposzter” I. díj//”The Best Student Poster” 1st prize on 9th Conference of Hungarian Paleontologists

Ösztöndíjak

2012-Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, TÁMOP 4.2.2. ösztöndíja/Grant of the National Development Agency (TÁMOP 4.2.2.)

2011-HÖK rendszeres tudományos ösztöndíj/Regular scholarship from the Student Government of Eötvös University

2010-A Hantken Miksa Alapítvány ösztöndíja a spanyolországi késő-kréta (Chera és La Solana, campani-maastrichti) lelőhelyek kétéltű faunájának feldolgozására és összehasonlítására az iharkúti leletekkel/Grant from the Hantken Foundation for study of Late Cretaceous (Campanian-Maastrichtian) Spanish localities (Chera and La Solana) and comparasin with the Iharkutian finds

2007-2008 HÖK egyszeri és rendszeres tudományos ösztöndíjak/ One time and regular scholarship from the Student Government of Eötvös University

Tudományos közéleti tevékenység

2006 – Magyarhoni Földtani Társulat Őslénytani-Rétegtani Szakosztály tagja/member by Department of Paleontology and Stratigraphy, Association of Hungarian Geologists

2006 – 2015 – Az Európai Gerinces Paleontológusok Társaságának (EAVP) tagja/member of European Association of Vertebrate Paleontologists

2021- Hantken Miksa Alapítvány kurátora

Oktatási tevékenység

2019-
Kainozoós gerinces faunák (ELTE TTK, BSc.)/ Kainozoic vertebrate faunas (Eötvös University, Bsc, geologists)

2012
Mammalia (ELTE TTK, MSc, geológus)/ (Eötvös University, Msc, geologists)

2010 –2013
Alkalmazott paleoökológia (kovamoszatok) (ELTE TTK, BSc környezettudomány)/Applied paleoecology (Eötvös University, Bsc, environmental science)

2009 –2011
Az alkalmazott mikropaleontológia alapjai (kovamoszatok) (ELTE TTK, MSc geofizikus)/Basics of the applied micropaleontology (diatoms) (Eötvös University, Msc, geophysists)

2008 –
Gerinces-paleontológia (kétéltűek) (ELTE TTK, BSc földtudományi szak)/Vertebrate paleontology (Amphibians) (Eötvös University, Bsc, geologists)

2008 –2011
Gerinces őslénytan gyakorlat (ELTE TTK, BSc földtudományi szak)/Practice on vertebrate paleontology (Eötvös University, Bsc, geologists)

Tanulmányutak

2017-2019 Gyűjtések és ásatás Gasparik Mihállyal az alsó-pleisztocén süttői (Gazdabánya) ősgerinces lelőhelyen/Collections and excavation on the Lower-Pleistocene paleovertebrate site with Mihály Gasparik

2017-2019 Pannon óriásszalamandra leletek felkutatása és vizsgálata a Pécsi Egyetemen, a Komlói Múzeumban, a Földtani Intézetben (MBFSZ) valamint magángyűjtőknél Sebe Krisztinával és Szabó Mártonnal/Exploration and study of Pannonian giant salamander remains in collections of University of Pécs, Museum of Komló, Hungarian Geological Institute (MBFSZ) and private collectors with Krisztina Sebe and Márton Szabó

2014-2015 Ásatások az alsó-pleisztocén Somssich-hegy 2 ősgerinces lelőhelyen Pazonyi piroskával/Excavations with Piroska Pazonyi on the Lower Pleistocene Somssich Hill 2 site

2012 (1 nap/day) Részvétel a villányi Templomhegyi Dolomit és Mészhegyi Formációk triász gerinceseit kutató ásatásán Ősi Attilával/ Participation in a paleontological excavation on a Triassic vertebrate fauna of Templomhegy Dolomite and Mészhegy Formations with Attila Ősi

2010 (5 nap/days) Chera, Valencia-tartomány, Spanyolország: ásatás egy késő-kréta ősgerinces lelőhelyen Julio Companyval/Chera, Province of Valencia, Spain: Participation in a paleontological excavation on a Late Cretaceous paleovertebrate locality with Julio Company

2010 (1 nap/day) Valencia, Politechnikai Egyetem: kétéltű leletek vizsgálata Chera és La Solana késő-kréta ősgerinces lelőhelyeiről Julio Companyval/Polytechnic University of Valencia, Valencia: Study of Late Cretaceous amphibian remains from Chera and La Solana with Julio Company

2009 (3 nap/days) – Természettudományi Múzeum, Genf: karmos békák izomzatának tanulmányozása/Natural history Museum, Geneva: Study on muscle systems of pipid frogs

2005-2014 Részvétel rendszeres ásatásokon az iharkúti késő-kréta gerinces lelőhelyen/Participitaion in regular excavations at the Late Cretaceous vertebrate site of Iharkút